OK24

Regioner

Afstemningen om overenskomstaftalerne er slut. Det blev et stort ja til de nye overenskomster. På det regionale område stemte 72 procent af DEF- medlemmerne 'JA'. Stemmeprocenten var på 81.

Her er hovedpointerne fra forliget:

Rammen

Den økonomiske ramme i forliget er 8,8%. Den økonomiske ramme er den samlede mængde penge, der er afsat til forbedringer i perioden og er fastsat via forliget på statens og KL’s område.

Lønstigning

Med det generelle forlig forventer vi, at reallønnen stiger. Der tages udgangspunkt i den faste samlede løn pr. 1. april 2024, når den første lønstigning gives. Den generelle lønstigning i overenskomstperioden er 6,53%, inklusive en skønnet stigning pga. 2,08% til reguleringsordningen.

  • I 2024 stiger lønnen med 5,76% inkl. reguleringsordning.
  • I 2025 stiger lønnen med 0,77% inkl. reguleringsordning.

Reguleringsordningen baseres fra 1. oktober 2025 på Danmarks Statistiks standardberegnede lønindeks.

Der er aftalt lønstigningsprojekt for de lavestlønnede på trin 11-14.

Der skønnes at være en prisudvikling på 4,34% i overenskomstperioden og derved en reallønsforbedring

Organisationsmidler

Der er afsat 2% til forbedringer på organisationsaftalerne. Disse udmøntes den 1. april 2025. Organisationsmidlerne bruges ved de enkelte overenskomstforhandlinger.

På 'Håndværkeroverenskomsten' får lærlinge som ved start er under 21 år gamle et tillæg på 3.900 kr. Dispositionstillæg hæves med 525 kr. Pension hæves til 19,9%. Alders- og beskæftigelseskarens bortfalder. Fritvalgsdelen af pension overgår til månedsvis udbetaling i stedet for 1 gang årligt.

På arbejdstidsaftalen forhøjes satserne på følgende måde: 27,57 hæves til 27,84, 32,74 hæves til 33,06, 60,32 hæves til 60,91, 32,93 hæves til 33,26 og 39,28 hæves til 39,67. Der indføres pension på 1% af tillæggene. Tallene er på 31/3-2018 niveau

Det giver i perioden en samlet lønforbedring på op til 8,51%

Bedre barselsforhold

Der sker flere forbedringer på barselsområdet fra 1. april 2024.

Barsel med fuld løn til den anden forælder bliver forlænget med 3 uger – fra 7 uger til 10 uger. Soloforældre får 10 uger mere med fuld løn. Adoptanter får 3 uger mere med fuld løn (10+10+6 uger).

Større ferietillæg

Som kompensation for indgrebet i forhold til store bededag er der blevet forhandlet en forhøjelse af ferietillæg på 0,54%. Det betyder, at ferietillægget fra den 1. maj 2024 bliver på 1,49%.

Bedre værktøjer for tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanterne får mulighed for at møde nyansatte medarbejdere i arbejdstiden.

Tillidsrepræsentanter får mulighed for at forhandle en aftale om at vælge flere tillidsrepræsentanter. Fra 1. oktober 2024 er der mulighed for at indkalde en mægler hvis enighed ikke kan opnås.

Større mulighed for frihed

Fra den 1. april 2025 gives der mulighed for at opspare frihed til senere afvikling (højst 15 dage), timerne skal komme fra overarbejde/merarbejde samt 6. ferieuge.

 

Forlig på det regionale område

Læs om OK24-forligene på det regionale område. Se hvor vi er i processen, og hent protokollater for det generelle forlig og organisationsforligene, når de foreligger.